Reactie van advocaat Tonino op uitspraak

Onderwerp: Uitspraak vordering zorgverzekeraars inzake PIP implantaten.

Januari 2016

Zoals u wellicht gisteren of vandaag in de media heeft kunnen lezen of horen, heeft de rechtbank Amsterdam op 20 januari jl. een uitspraak gedaan in een zaak over PIP borstimplantaten.

In deze zaak hebben zorgverzekeraars (21 in totaal) vergoeding gevorderd van 27 verschillende ziekenhuizen en klinieken waar PIP/Rofil implantaten waren geplaatst, van de kosten van de hersteloperatie waarbij de PIP/Rofil implantaten zijn verwijderd. De zorgverzekeraars hebben deze kosten in het overgrote deel van de gevallen vergoed namens hun verzekerden. De kernvraag in deze zaak gaat erom of ziekenhuizen en klinieken (zorgaanbieders) jegens de zorgverzekeraar aansprakelijk zijn voor het gebruik maken van een gebrekkige hulpzaak (het PIP/Rofil implantaat).

De rechtbank constateert dat het vast staat dat de implantaten van PIP/Rofil gebrekkig zijn. Maar de rechtbank is van mening dat het niet redelijk is om in deze zaak zorgaanbieders hiervoor verantwoordelijk te houden. De rechtbank acht het van belang dat er een CE-keurmerk was afgegeven voor deze implantaten en dat de zorgaanbieders daarom mochten vertrouwen op de veiligheid van het product. Het feit dat het gebrek is ontstaan door fraude (gepleegd door PIP), maakt dat niet anders. Of er hoger beroep zal worden ingesteld door de zorgverzekeraars, ligt voor de hand maar is op dit moment nog niet duidelijk.

Deze uitspraak betreft een zaak tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. De vraag die de rechtbank Amsterdam hier beantwoordt, is echter ook in enige mate relevant voor onze groepsclaim namens u. Maar ook al is deze uitspraak niet wat wij graag hadden willen horen, wij denken niet dat dit uw zaak – waar u patiënt bent en geen zorgverzekeraar - tegen uw zorgaanbieder in de weg hoeft te staan. De overwegingen van de rechtbank Amsterdam overtuigen niet en het wijkt af van het eerdere voorlopige oordeel van een hogere rechter, te weten het Gerechtshof Den Bosch waarin wel aansprakelijkheid voor de betreffende zorgaanbieder werd aangenomen jegens een patiënt voor het plaatsen van een PIP implantaat (zie laatstelijk onze nieuwsbrief van juli 2015).

Wij zijn van mening dat in redelijkheid bij afweging van de aansprakelijkheid tussen de zorgaanbieder en de patiënt die zelf schade heeft geleden door het gebruik van een gebrekkig implantaat, het belang van de patiënt zwaarder moet wegen. In de uitspraak van de rechtbank Amsterdam ging het om een afweging van de positie van de zorgaanbieder tegen die van een zorgverzekeraar. Dat is een wezenlijk andere afweging. Ook lijkt in deze uitspraak een aantal feiten niet te zijn meegenomen door de rechtbank die echter naar onze mening wel meetellen in het nadeel van de zorgaanbieder, zoals de diverse klachten over siliconenimplantaten in zijn algemeenheid, de eerdere problemen met PIP rond andere producten, het gebrek aan goede registratie bij zorgaanbieders van incidenten met implantaten, het gebrek aan actie bij zorgaanbieders naar aanleiding van hen bekende incidenten, het gebrek aan voorlichting van patiënten over mogelijke nadelige gevolgen van dergelijke implantaten en het feit dat zorgaanbieders juist de kwaliteit van de PIP/Rofil implantaten in veel gevallen hebben benadrukt.

Derhalve zullen wij gewoon doorgaan met het verzoek om getuigen te horen en de getuigen van diverse zorgaanbieders zullen op voornoemde onderwerpen nader aan de tand worden gevoeld.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u verdere vragen hebben kunt u altijd bij ons terecht.

Tonino & Partners:

Herengracht 514

1017 CC Amsterdam

info@toninopartners.nl

tel: 020 4282166

www.toninopartners.nl www.rechtensadvies.nl