Nieuwsbrief Tonino en Rechtensadvies over laatste ontwikkelingen PIP

16 april 2016

Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte brengen van de actuele stand van zaken in de borstimplantatenzaak.

Verzoekschrift voorlopig getuigenverhoor

De afgelopen tijd zijn wij druk bezig geweest met het opstellen van een verzoekschrift voor een voorlopig getuigenverhoor. Half maart is het verzoek ingediend met betrekking tot het Atrium Medisch Centrum (nu Zuyderland Medisch Centrum) en de Jan van Goyenkliniek/Esthetisch Centrum Amsterdam. Het verzoek is ingediend bij de rechtbank Maastricht, het bevoegde gerecht voor procedures tegen Atrium/Zuyderland.

Het voorlopig getuigenverhoor is bedoeld om zowel algemene als specifieke informatie boven tafel te krijgen met betrekking tot de wijze waarop ziekenhuizen en klinieken met de hele PIP/Rofil kwestie zijn omgegaan. Zo is het bijvoorbeeld van belang om te weten te komen hoe het proces van de inkoop van medische hulpmiddelen in zijn werk is gegaan, of artsen en patiënten een keuze hebben gehad in welk merk en soort implantaat werd gebruikt en hoe zorginstellingen zijn omgegaan met meldingen van calamiteiten. Hiervoor zullen onder andere (voormalige) bestuurders, artsen en eventueel andere medewerkers worden ondervraagd.

Zoals wij in onze nieuwsbrief van januari dit jaar reeds hebben aangegeven heeft er een rechtszaak plaatsgevonden tussen diverse zorgverzekeraars en zorgaanbieders, maar deze heeft niet de uitkomst gehad die wij gehoopt hadden. Echter, een groot aantal feiten zijn niet aan de orde gekomen in deze zaak die naar onze mening wel meetellen in het nadeel van de zorgaanbieder, zoals de reeds jarenlang bestaande klachten over siliconenimplantaten in algemene zin, de eerdere problemen bij andere producten van PIP, (het gebrek aan effectieve) registratie bij zorgaanbieders van incidenten met implantaten, (het gebrek aan) actie bij zorgaanbieders naar aanleiding van hen bekende incidenten, (het gebrek aan) voorlichting van patiënten over mogelijke nadelige gevolgen van dergelijke implantaten en de vraag in hoeverre zorgaanbieders juist de kwaliteit van de PIP/Rofil implantaten in veel gevallen hebben benadrukt. Derhalve gaan wij door met het verzoek om getuigen te horen om meer en zwaarwegende argumenten te krijgen om aansprakelijkheid van de zorgaanbieders te kunnen onderbouwen.

Het verzoekschrift met betrekking tot de Silhouet kliniek (nu geheten Acura Medisch Centrum) zal spoedig gereed zijn voor verzending. Van de ontwikkelingen houden wij u uiteraard op de hoogte.

Nogmaals willen wij benadrukken dat ondanks het feit dat deze getuigenverhoren zich richten op drie specifieke instellingen, er veel algemene informatie te behalen valt die ook relevant is voor de overige zaken en ziekenhuizen/klinieken.

Lopende procedures

Zoals in de nieuwsbrief van december 2015 reeds is aangegeven, is voor één van onze cliënten een procedure gestart tegen de Jan van Goyenkliniek/Esthetisch Centrum Amsterdam. Het gaat hier weliswaar om een procedure die zich alleen beperkt tot onzorgvuldig verleende nazorg, maar met deze procedure kan veel informatie worden gevonden die ook in andere zaken relevant kan zijn over de wijze waarop is gereageerd toen in 2010 de hele PIP affaire naar buiten kwam.

Inmiddels is er in deze zaak een zitting geweest. Hierbij is in ieder geval duidelijk geworden dat deze kliniek niet bereid lijkt te zijn om cliënten tegemoet te komen in hun klachten. Zij erkennen niet dat de kliniek onzorgvuldig heeft gehandeld in de nazorg van deze cliënt noch dat met de oproeping van patiënten het nodige mis is gegaan. Omdat de meningen van de twee partijen dusdanig uiteen liepen dat een overeenstemming niet kon worden bereikt, zal door de rechter binnenkort uitspraak worden gedaan.

Website

Ook is inmiddels onze website gereed en actief. Via www.borstimplantatenproces.nl kunt u informatie vinden, contact met ons opnemen en ook processtukken en het dossier bekijken. Gelet op de gevoeligheid van de informatie in de processtukken, zijn deze beveiligd met een wachtwoord. Als u toegang wenst tot de processtukken kunt u bij ons een wachtwoord hiervoor aanvragen. Onder de voorwaarde dat u toezegt dat u de vertrouwelijkheid van deze stukken zult waarborgen, verlenen wij u dan graag toegang tot dit beveiligde deel van de website. We willen zo voorkomen dat deze stukken bij partijen terecht komen die, in ieder geval op dit moment, nog niet formeel het recht hebben om van de inhoud kennis te nemen.

Via deze website en met deze nieuwsbrieven zullen wij u in detail op de hoogte houden van de ontwikkelingen en inhoud van procedures.

Rechtsbijstandsverzekeringen

Een aantal deelnemers aan de groepsclaim en die zich bij ons hebben aangesloten, hebben een rechtsbijstandsverzekering. Voor alle cliënten waarvoor dit geldt, zal apart afspraken gemaakt moeten worden met de betreffende verzekeraar. Zo hebben wij onder andere contact met DAS en proberen wij ervoor te zorgen dat dekking zal worden verleend. Omdat dit proces met DAS zeer moeizaam verloopt en de situatie zich blijft voortslepen, zijn in een aantal dossiers klachten ingediend bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Dit heeft aldus geen betrekking op de borstimplantatenzaak zelf, maar op het weigeren van de verzekeraar om dekking te verlenen.

Indien ook u een rechtsbijstandsverzekering heeft, is het wellicht raadzaam na te gaan of uw geschil - zoals advocatenkantoor Rechtens Advies in het verleden heeft aangegeven – is gemeld bij uw verzekeraar. Wanneer ook u echter tegen het probleem aanloopt dat uw verzekering weigert de rechtsbijstand te vergoeden, kunt u contact met ons opnemen en zal bekeken worden of ook in uw geval een klacht bij het KiFiD kan worden ingediend.

Met de mensen van wie wij reeds weten dat zij een verzekering hebben, zoeken wij ook zelf contact, of hebben dat reeds gedaan, om de dekking en de vergoeding van de kosten van een procedure nader met hen af te stemmen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u verdere vragen hebben kunt u altijd bij ons terecht.

Tonino & Partners:

Herengracht 514

1017 CC Amsterdam

info@toninopartners.nl

tel: 020 4282166

www.toninopartners.nl www.rechtensadvies.nl