Nieuwsbrief Singh en Tonino juni 2016

Met deze nieuwsbrief geven wij u graag weer een update van de actuele stand van zaken in de borstimplantatenzaak.

Voorlopig getuigenverhoor inzake de PIP-implantaten zaak

In onze laatste nieuwsbrief van 15 april jongstleden hebben we melding gedaan van het feit dat een verzoek om getuigen te horen is ingediend bij de rechtbank Maastricht. De beide klinieken die verweerder zijn in deze procedure zijn, te weten de Jan van Goyenkliniek/ECA en Zuyderland, hebben recentelijk een verweerschrift ingediend.

Ons verzoekschrift zal nu komende dinsdag 5 juli om 11.20 uur behandeld worden in de rechtbank te Maastricht. In deze zitting zal enkel de vraag aan de orde komen of de rechtbank ons verzoek kan toewijzen of niet. Gewoonlijk is een uitspraak na 6 weken van deze zitting, maar die termijn kan worden verlengd. Er zullen op deze zitting nog geen getuigen worden gehoord. Het gaat meer om de juridische vraag of er een potentiële vordering is en of de getuigen die we willen horen relevant zijn voor de rechtsvragen die de rechter zal moeten gaan beantwoorden in een procedure.

De zitting is openbaar, dus mocht u aanwezig willen zijn bij de zitting, dan bent u van harte welkom. Graag horen wij van te voren als u graag aanwezig wilt zijn.

Implantaten van andere fabrikanten

Een beperkt aantal van onze cliënten hebben ooit een ander merk implantaat geplaatst gekregen en hebben schade hiervan ondervonden. Hier gaat het dus niet om door PIP frauduleus gefabriceerde implantaten maar om andere soorten die gebrekkig bleken te zijn. De redenen voor een claim zijn divers en wisselt per cliënt. In sommige zaken zijn al procedures aanhangig gemaakt om het recht op schadevergoeding veilig te stellen. We zijn thans in het verder beoordelen van deze zaken en gaan de komende maanden definitieve stappen zetten ten aanzien van deze zaken.

Onderzoek naar schadelijke gevolgen van PIP-implantaten

Er zijn interessante ontwikkelingen bij onderzoeken naar de schade van borstimplantaten.

De Europese commissie heropent het onderzoek naar mogelijke gezondheidsschade door PIP-implantaten om een update voor te bereiden van de eerdere rapporten uit 2012 en 2014. De deadline om hiervoor stukken aan te leveren is 31 januari 2017. Zie voor meer informatie hierover: mededeling EU Commissie.

Daarnaast is er een klacht behandeld door de Europese Ombudsman. Hierin is het verwijt gemaakt dat enkele leden in de onderzoeksgroep die eerder een rapport hebben opgesteld over de gezondheidsgevolgen van PIP-implantaten banden hebben met de industrie. Hierdoor is de onafhankelijkheid van de opstellers van het rapport onvoldoende gewaarborgd. Zie verder Mededeling EU Ombudsman. Ook dat is reden om de uitgebrachte rapporten onder de loep te nemen.

Het is nog niet duidelijk hoe de Europese Commissie invulling gaat geven aan de aanwijzingen van de Europese Ombudsman. Maar het staat vast dat het rapport waar fabrikanten en ziekenhuizen telkens naar verwijzen ter onderbouwing van hun stelling dat PIP-implantaten geen gezondheidsschade veroorzaken, thans ter discussie staat.

Ook interessant is een laatste publicatie van het RIVM waar de dossiervorming van 10 verschillende merken borstimplantaten zijn onderzocht zijn.

De dossiers van deze 10 merken borstimplantaten zijn onderzocht en bleken onvolledig te zijn. 2 van deze 10 implantaten voldeden niet aan de fabrieksomschrijving. Chemische analyse liet zien dat twee fabrikanten een andere grondstof hadden gebruikt dan vastgelegd in hun technisch dossier.

Het RIVM stelt dat de gevonden afwijkingen geen gezondheidsschade veroorzaken. Dat echter 20% van de producten op de markt zijn gebracht die afwijken van de fabrieksomschrijving is wel erg veel, een punt dat in een procedure ingebracht kan worden. Het is ronduit zorgwekkend dat - ondanks alle ophef over de mogelijke schadelijke gevolgen van borstimplantaten – de fabrikanten niet in staat zijn om hun dossiers en producten aan de meest elementaire eisen te laten voldoen. Voor meer informatie over de bevindingen van het RIVM kunt u hier terecht.

Volgende nieuwsbrief:

We verwachten de volgende nieuwsbrief na de zomer te kunnen versturen, waarin we hopelijk een beslissing van de rechtbank op ons verzoekschrift voorlopig getuigenverhoor kunnen opnemen.

mede namens Shanta Singh

Joost Tonino