Nieuwsbrief dec. 2016 Singh en Tonino

Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte brengen van de actuele stand van zaken in de borstimplantatenzaak. De vorige nieuwsbrief is al weer van enige tijd geleden. Reden hiervoor is dat we de uitspraak van de rechtbank Limburg op het verzoek om getuigen te mogen horen, wilden afwachten en deze in september hadden verwacht. Helaas heeft deze uitspraak veel langer op zich laten wachten.

Verzoekschrift voorlopig getuigenverhoor

Zoals eerder gemeld is in maart 2016 een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank Limburg om een voorlopig getuigenverhoor te gelasten ter verdere invulling van onze bewijspositie in een procedure tot schadevergoeding. Na een zitting begin juli 2016 hebben de twee verwerende ziekenhuizen nog gelegenheid gehad om schriftelijk te reageren. Op 11 november jl. hebben wij in deze zaak een beschikking ontvangen van de rechtbank Limburg. De rechtbank verklaart zich, tot onze grote verbazing, onbevoegd en heeft de zaak in de stand waar het zich in bevindt verwezen naar de rechtbank Amsterdam. Reden hiervoor was dat een van de verzoeksters ook een dagvaarding in Amsterdam aanhangig had gemaakt. Een onverwachte uitspraak omdat die andere vordering reeds was afgewezen door de rechtbank Amsterdam en de vordering vergoeding van andere schade betrof dan de vordering van het verzoekschrift.

De rechtbank Amsterdam zal de zaak nu verder behandelen en over deze zaak beslissen. De beslissing is op onze site www.borstimplantatenclaim.nl in het beveiligde gedeelte na te lezen.

Op dit moment hebben wij nog geen zicht op welke termijn de rechtbank Amsterdam het verzoekschrift gaat beoordelen.

Start individuele procedures

Nu het verzoek voor het horen van getuigen onverwacht vertraging heeft opgelopen, zijn wij van plan om in diverse individuele zaken dan ook maar te starten met een bodemprocedure en tot dagvaarding over te gaan. Daarvoor zijn wij doende om bij iedereen nog - zo nodig - aanvullende informatie op te vragen. Bij de zaken waarvan wij de feiten het meest duidelijk vinden en bijv. de schade zeer aanzienlijk is, gaan wij de komende maanden bodemprocedures opstarten. Wij zullen dat met de betrokken cliënten zelf uiteraard bespreken.

Mocht u niet willen afwachten op de getuigenverhoren en de collectieve claim maar zelf individueel verder willen, dan mag u dat uiteraard altijd bij ons melden en gaan wij bekijken of dat ook in uw zaak mogelijk is.

Nader onderzoek door de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Op 16 september jl. maakte de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bekend inhoudelijk onderzoek te gaan doen naar de klachten naar aanleiding van borstimplantaten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM ). Hiertoe worden ongeveer 200 vrouwen benaderd die klachten hebben en denken dat dit door siliconen borstprothesen wordt veroorzaakt. Deze 200 vrouwen hebben zich met klachten gemeld bij de belangenvereniging Stichting voor Vrouwen met Siliconenimplantaten (SVS). Het gaat dan niet alleen om vrouwen met PIP implantaten maar ook andere merken. Het doel van dit onderzoek is te kijken of er overeenkomsten zijn te ontdekken in de klachten van vrouwen, zodat mogelijk kan worden voorspeld welke vrouwen wel, en welke vrouwen niet bepaalde klachten zullen krijgen. De uitkomst van dit onderzoek kan mogelijk voor artsen reden zijn om hun beleid voor het gebruik van siliconen borstimplantaten aan te passen. De inspectie heeft in overleg met de stichting SVS en het RIVM besloten om in ieder geval de vrouwen die zich eerder hebben gemeld bij SVS, op te roepen om een nieuwe vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is speciaal voor dit onderzoek door het RIVM opgesteld.

Dit onderzoek is een belangrijke stap naar verdere erkenning en bewijsvoering dat veel klachten wel degelijk veroorzaakt worden door siliconen en door de implantaten waar deze siliconen vandaan komen. Dit onderzoek gaat ook verder dan het literatuuronderzoek dat het RIVM eerder heeft uitgevoerd.

Via deze link kunt u de uitzending van 16 september 2016 van Nieuwsuur terugkijken: http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2132606-inspectie-gaat-klachten-borstimplantaten-onderzoeken.html

TV programma Zorg.nu

Op 8 november en 15 november jl. is ook aandacht besteed aan de siliconen borstimplantaten in het nieuwe televisieprogramma Zorg.nu. In de eerste aflevering stond onder andere een eerder rapport van het RIVM centraal, zie ook onze nieuwsbrief van juni van dit jaar. Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar alle fabrikanten van borstimplantaten van de Nederlandse markt. Het RIVM heeft 70 siliconen borstimplantaten van de 10 fabrikanten onderzocht. Uit het onderzoek is gebleken dat in één van de implantaten vergelijkbare niveaus aan D4, D5 en D6 is gevonden wat destijds in de PIP implantaten zijn gevonden. D4, D5 en D6 zijn cyclosiloxanen, dit zijn de kleinste bouwstenen van de implantaten. Fabrikanten moeten deze stofjes zo veel mogelijk uit de gel zuiveren totdat zij niet meer meetbaar zijn. Toch bevat één van de onderzochte implantaten een te hoog niveau aan D4, D5 en D6. Het RIVM vond deze resultaten niet verontrustend. Echter, toxicoloog Martin van den Berg heeft zijn bedenkingen. Een van de dingen die bekend zijn van cyclosiloxanen is dat die zich gedragen als een soort vrouwelijk hormoon. Zowel D4 als D5 kunnen in feite vrijkomen in het lichaam en verspreid worden door het bloed in het lichaam. Deze stoffen willen bij voorkeur gaan zitten op plekken in het lichaam waar meer vetachtig weefsel zit. En daar kan het vervolgens gaan ophopen. Deze stoffen zijn in staat om lokaal infecties te veroorzaken of ontstekingen.

Uit datzelfde onderzoek van het RIVM is gebleken dat de technische dossiers van de implantaten duidelijke tekortkomingen te hebben. Zo bleek uit chemische analysen dat twee fabrikanten andere grondstoffen hadden gebruikt dan vastgelegd in hun technische dossiers. Het rapport van het RIVM kunt u terugvinden op de website van de IGZ.

Via deze link kunt u de uitzending van 8 november 2016 terugkijken: http://www.npo.nl/zorg-nu/08-11-2016/AT_2061792

Via deze link kunt u de uitzending van 15 november 2016 terugkijken: http://www.npo.nl/zorg-nu/15-11-2016/AT_2067549

Onderzoek Kappel en Dijkman

In de uitzendingen van Zorg.nu en ook in een uitzending van Nieuwsuur is aandacht besteed aan een onderzoek van dr. Kappel en dr. Dijkman, onderzoeker bij het Radboud MC, bij een overleden lotgenoot van siliconen implantaten. Het onderzoek van dr. Kappel en dr. Dijkman betrof een voormalige patiënte van dr. Kappel, en voormalig cliënte van dit kantoor. Zij was ervan overtuigd dat veel van haar klachten het gevolg waren van rondzwervende siliconen in haar lichaam. De patiënte besloot na haar overlijden haar lichaam na te laten voor onderzoek. Het onderzoek van dr. Dijkman laat duidelijk zien dat siliconenmoleculen kunnen migreren naar alle vitale organen en dat er dan ook een link kan zijn met siliconenmoleculen in het lichaam en klachten.

Geschillencommissie Zorgverzekering

Thans loopt er een procedure bij de Geschillencommissie Zorgverzekering over de vraag met betrekking tot het vergoeden van explantatie van een implantaat vanwege diverse medische klachten. Omdat het medische bewijs voor het feit dat bepaalde klachten veroorzaakt worden door siliconen implantaten nog niet wordt erkend, weigeren zorgverzekeraars vergoeding van, door behandelende artsen wel geadviseerde, explantaties. Met deze zaak proberen we een uitspraak te krijgen over de waarde van de medische onderzoeken die wel een relatie tussen siliconen implantaten en medische klachten veronderstellen. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn in deze zaak zullen wij u hierover berichtten.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u verdere vragen hebben kunt u altijd contact met ons opnemen.

mede namens Shanta Singh

Joost Tonino